Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PDF.

Artikel 1 - Definities

17 juni 2004 1/5 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VAN: BODA-computers Brouwerstraat 16 8356 DV Blokzijl Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. BODA-computers: de gebruiker van de algemene voorwaarden; De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument: De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Artikel 2 Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BODAcomputers en de consument waarop BODA-computers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. 2. BODA-computers is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 3. BODA-computers kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is BODA-computers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BODA-computers anders aangeeft. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht BODA-computers niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 17 juni 2004 2/5 Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van BODA-computers aanbod. Artikel 5 Levering 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/magazijn van BODA-computers. 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat BODA-computers hem heeft gewaarschuwd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 4. Komen BODA-computers en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij BODA-computers bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft verteld. BODA-computers behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. 5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan BODA-computers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase te behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. Indien BODA-computers gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan BODA-computers ter beschikking heeft gesteld. 7. Indien BODA-computers een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument BODA-computers schriftelijk in gebreke te stellen. Artikel 6 Garantie 1. BODA-computers garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan BODA-computers. 3. De onder 1. Genoemde garantie geldt gedurende de periode die vermeld staat op het schriftelijke garantiebewijs en/of factuur. 4. BODA-computers verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie. 5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal BODA-computers de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan BODA-computers te retourneren en de eigendom daarover aan BODAcomputers te verschaffen. 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BODAcomputers, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met wat was overeengekomen en deze niet- 17 juni 2004 3/5 conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is BODAcomputers niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van wat aan de consument is verkocht en geleverd. Artikel 7 Monsters en modellen 1. Indien door BODA-computers een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat BODA-computers er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 1. BODA-computers blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Artikel 9 Onderzoek, reclames 1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan BODAcomputers te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak. 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan BODA-computers met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is BODA-computers gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen. 4. Indien als gevolg van het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van BODA-computers, en op de wijze zoals door BODA-computers aangegeven. Artikel 10 Risico-overgang 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht. Artikel 11 Prijsverhoging 1. Indien BODA-computers met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is BODA-computers niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij - de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op BODA-computers rustende verplichting als gevolg van de wet of - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. Artikel 12 Betaling 1. Betaling dient netto contant plaats te vinden bij levering. 2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 17 juni 2004 4/5 BODA-computers kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Artikel 13 Opschorting en ontbinding 1. BODA-computers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 2. Voorts is BODA-computers bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich aan de andere kant omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BODA-computers op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien BODA-computers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. BODA-computers behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Artikel 14 Incassokosten 1. Indien BODA-computers aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument. 3. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. Artikel 15 Vrijwaringen 1. De consument vrijwaart BODA-computers voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt BODA-computers zich de rechten en bevoegdheden voor die BODA-computers toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door BODA-computers tot stand gebrachte ontwerpen, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van BODAcomputers, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Artikel 17 Aansprakelijkheid 1. Indien door BODA-computers geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van BODAcomputers tegenover de consument beperkt tot wat in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld. 2. Onverminderd het bovenstaande is BODA-computers niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. 17 juni 2004 5/5 Artikel 18 Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BODA-computers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BODA-computers niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BODA-computers worden daaronder begrepen. 3. BODA-computers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BODA-computers zijn verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zover BODA-computers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BODA-computers gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 19 Geschillen Geschillen met uitsluiting van de Burgerlijke rechter worden beslecht door een (branche)Commissie. Artikel 20 Toepasselijk recht 1. Op elke overeenkomst tussen BODA-computers en de consument is Nederlands recht van toepassing. 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Artikel 21 vindplaats van de voorwaarden 1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.Volgende
Categorieën
Fabrikanten
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items
Power bank 4400
Power bank 4400
19.95€
12.50€

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.
Aan de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Copyright © 2003-2017 BODA computers, Baan 31 8307 AS Ens.
Tel: 0527 240777 K.v.K 5074970


multisafepay iDEAL